ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 
  

Общи условия за участие в Клуб "Йога и приятели"

Настоящите общи условия важат за всички дейности на Клуб „Йога и приятели“. При противоречие между тези условия и специфичните условия по дадена дейност/предложение, в частта, в която си противоречат важат специфичните условия.

Записване

1. Участието в дейности става с предварително записване /резервация. Записването става с плащането на съответната такса или на капаро.

2. Таксите следва да бъдат внесени в пълния им размер преди първото занимание на избраната дейност.

3. Платено капаро не се възстановява.

4. Участникът в дейности на Клуб „Йога и приятели“ е съгласен преди да вземе участие да попълни точно, достоверно и изчерпателно входна анкетна карта с информация за контакт и за здравословното му състояние. Посоченият в анкетната карта адрес на е-поща се ползва за служебното регистриране на участника в онлайн системата на интернет страницата ни.

Онлайн записване

5. Всеки човек има право да има регистриран само един адрес на е-поща, с който да се идентифицира по уникален начин пред онлайн системата на интернет страницата ни.

6. В процеса на записване за дадена дейност през интернет страницата на клуба следва да посочвате точна и достоверна информация.

7. Ако бъде калкулирана и/или платена неточна цена, Клуб „Йога и приятели“ си запазва правото да върне надплатени средства или да изиска доплащане до точната такса преди да вземете участие в избраната дейност. Например ако имате клубна карта, но системата не ви даде полагаща Ви се отстъпка, то когато дойдете за избраната дейност следва неточността да се коригира. Ако имате колебания или неяснота, моля обадете се на тел. 0888 246 777 от 08:00 до 22:00 часа всеки ден.

8. Ако посочите неточна или недостоверна информация, която доведе до записване за дейност, която не е подходяща за Вас, Клуб „Йога и приятели“ си запазва правото да Ви пренасочи към друга подходяща за Вас и Вашето здраве дейност.

Отстъпки

9. За участие в една и съща дейност може да се ползва само една отстъпка.

10. Всички отстъпки са от стандартните цени.

11. Цените за допълнителни дейности от действащия ценоразпис важат докато човек посещава Йога курс – ниво.

12. Клубните карти са с валидност от 365 дни и са поименни.

13. Притежателите на клубни карти могат да ползват отстъпка за покупка на клубни карти за хора, които не са опитвали занимание в Клуб „Йога и приятели”.

14. Клубната карта дава право на отстъпка за дейности, чиито крайни дати попадат в срока на валидността на картата. Например, ако картата ви изтича преди края на курс, за който искате да се запишете, то Вие можете да си подновите картата и да се запишете със съответната отстъпка, или да се запишете без отстъпка на стандартната цена.

Пропуснати занимания

15. В случай на невъзможност за присъствие на дадено предплатено занимание по вина на участника в дадена дейност, Клуб „Йога и приятели“ може, но не е задължен, да му даде възможност да присъства на друго занимание. В случай на пропуснато занимание Клуб „Йога и приятели“ не дължи връщане на средства.

Прекратяване на участие

16. Отказ от участие във вече започнал курс и връщането на платена такса е възможно до края на второто занимание. Възможността важи за хора, които участват за първи път в съответния тип дейност (например курс-ниво) и са платили стандартната цена. В тези случаи се удържа такса за еднократното занимание, което човекът е посетил.

Достъп и ред в студиото

17. В студиото се влиза по чорапи, специално донесени за участие в дейностите, с цел опазване чистотата за всички практикуващи. Ако желаете е добре да носите и кърпа, която да поставяте върху постелката си в залата.

18. Опазването на тишината е важно за практикуващите в клуба.

19. Мобилните телефони следва да се оставят извън залата. Добре е да са на безшумен режим и с изключена вибрация, ако последната също може да прекъсне тишината по време на занимание.

20. В заключващите се шкафове се поставят лични чанти с ценности по такъв начин, че шкафовете да могат да съберат повече вещи. Големи чанти без ценности се поставят на рафтовете.

21. Забравени вещи се съхраняват 1 седмица след забравянето им.

22. Аудио и/или видео записване на дейности от участници не се разрешава.

23. За популяризиране на трети лица в Клуб „Йога и приятели” се изисква предварително съгласие на управителите му.

24. Списъци с контактна информация на участници в дейности в Клуб „Йога и приятели” могат да се правят/събират единствено от организаторите на дейностите.

25. Клуб „Йога и приятели” си запазва правото да отказва участие в заниманията на лица, за които прецени че с присъствието си в студиото подлагат на риск себе си или околните.

26. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, лица под влияние на наркотични вещества, заразно болни, лица, неспазващи реда в студиото, и лица, създаващи силен дискомфорт у останалите участници или водещия заниманията.

Промени в графика и водещите на курсовете

27. Клуб „Йога и приятели“ има право да прави промени в обявените графици. В случай, че дадено занимание не може да бъде проведено по график, се търси възможност за неговото провеждане на друга дата и час, удобни за мнозинството курсисти. Клуб „Йога и приятели“ следва да уведоми лично, по телефон, по е-поща, с кратко съобщение или по друг електронен път участника в дейността. При невъзможност за присъствие на занимание/-я по променения график, участникът в дейността има право да изиска от Клуб „Йога и приятели“ връщането на сума равна на платената такса, разделена на броя занимания в съответната дейност, за всяко пропуснато занимание след промяната в графика.

28. Клуб „Йога и приятели“ има право да променя водещия/-ите на дадено занимание. Клуб „Йога и приятели“ ще се старае това да става само по изключение.

Популяризиране на дейностите / Участие в рекламни материали

29. Клуб „Йога и приятели“ има право да изработва и публикува аудио, видео и снимкови материали с участниците в своите дейности с цел реклама.

30. Участник в дейности има право да поиска заличаване или премахване на публикувано негово участие в аудио, видео и снимкови материали, когато това е възможно, както и да изиска предварително одобрение от негова страна преди публикуване.

Други

31. Участникът в дейности на Клуб „Йога и приятели“ има право да изисква материали, ако е било обявено, че ще има такива.